Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Anti - Pestprotocol

 • Onze school wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, een omgeving waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen.

De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het scheppen van een veilig klimaat in en om de school en een prettige werksfeer in de klas.

In veruit de meeste gevallen lukt dit door (on)geschreven regels van het ‘hoe gaan we met elkaar om’ aan te bieden en deze te onderhouden.

Soms echter is het nodig om duidelijkere afspraken met de leerlingen te maken.

Een van die duidelijke regels is dat leerlingen met op een respect volle manier met elkaar omgaan. Dat dat niet vanzelfsprekend gebeurt, geeft aan dat we het de kinderen moeten leren en daar dus energie in moeten steken.

Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een leerling in een enkel geval systematisch door andere leerlingen wordt gepest. Dan kan een leerling zodanig in de knoop komen, dat de regels van de leerkracht niet meer in voldoende mate de veiligheid bieden of garanderen en daarmee de gewenste ontwikkeling onderbreken. Het is in dat geval van groot belang dat de leerkracht onder ogen ziet, dat er een ernstig probleem in de groep is.

Dit betekent dat wij als school pesten als ongewenst gedrag beschouwen en bereid zijn alles in het werk te stellen om pestgedrag aan te pakken.

Om het pesten aan te pakken maken wij gebruik van een pestprotocol. In dit protocol is vastgelegd hoe wij het pestgedrag van onze leerlingen benaderen. Via dit protocol wil onze school alle betrokkenen op de ernst van pesten wijzen en daarnaast zowel handreikingen geven om te werken aan een veilige school als een stappenplan bieden, bij systematisch pestgedrag. Wilt u het protocol in zien, dat kan. Bij de directeur van onze school ligt een exemplaar ter inzage maar u kunt het pestprotocol ook bekijken op onze website. Dit pestprotocol is gedurende schooljaar ’13-’14  ontwikkeld, middels een  begeleide studiedag en diverse teamvergaderingen.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)