Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Klachtenregeling

 • Een veilig klimaat, een goede sfeer en een prettig onderling contact zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren.
Toch kan het voorkomen dat er een dusdanig verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds en de school anderzijds, die er zelfs toe zou kunnen leiden dat u als ouder een klacht wenst in te dienen. Een zeer vervelende en ongewenste situatie, voor zowel u als ouders, maar zeker ook voor de school.
Afspraken
Wij willen er als school dan ook alles aan doen om bij een (dreigend) conflict met u in gesprek te treden om zodoende tot een bevredigende oplossing te komen. We hebben daar de volgende afspraken over gemaakt:
 
 1. Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de leraar van uw kind bespreken.

 2. Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of het probleem is niet opgelost, dan is de directeur van de school de eerste aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.

 3. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur (zijnde het bevoegd gezag van de school) van De Onderwijsspecialisten. T: 026 - 353 74 83

 4. Indien al uw stappen u toch niet het gevoel hebben geven dat u voldoende serieus bent genomen óf u van mening blijft verschillen met de school over de wijze waarop uw ongenoegen is afgehandeld, dan kunt u uw klacht volgens een vastgestelde procedure indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Onze school is aangesloten bij deze onafhankelijke, landelijk werkende commissie. Telefonisch te bereiken via 030 - 280 95 90.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)