Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Veilig op school

 • Goed onderwijs is ook veilig onderwijs. In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. Daarom besteedt onze school aandacht aan het verder ontwikkelen en borgen van de fysieke en sociale veiligheid.
Onze school heeft hiervoor een schoolveiligheids­plan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. Daarnaast besteden we op school aandacht aan thema’s zoals pesten, houden we jaarlijks ontruimingsoefeningen en is er een preventie­medewerker werkzaam.
Zo gaan we met elkaar om
We zijn ervan overtuigd dat leerlingen, medewerkers en ouders zich prettiger en veiliger op school voelen wanneer we afspraken met elkaar maken over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Die afspraken hebben we voor medewerkers vastgelegd in een gedragscode. Voor de leerlingen zijn er gedragsregels opgesteld die zichtbaar zijn in de school. Zo weet iedereen wat we wel en niet acceptabel vinden van elkaar, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als deze worden overschreden. In verschillende protocollen hebben we onder andere vastgelegd wanneer we overgaan tot het geven van een time-out of schorsing, aangifte doen of een leerling verwijderen van school en hoe we hiermee omgaan. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling handelen we volgens de meldcode. De protocollen en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn op school in te zien.

Vertrouwenspersoon

Mocht u of uw kind toch geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, maak dit dan bespreekbaar met de leraar, de directie of de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een speciale taak in het begeleiden en adviseren van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon geeft bijvoorbeeld advies over mogelijke vervolgstappen. De interne vertrouwenspersoon op school is Aafke Derksen. U kunt ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten of op de landelijke vertrouwens­inspecteur. De contactgegevens van deze vertrouwenspersonen kunt u vinden onder het kopje vertrouwenspersoon.
 
Medicatiebeleid
Binnen onze school is het medicatiebeleid per Januari 2015 aangescherpt.
Wij gaan de medicatie toediening nog zorgvuldiger registreren om beter te kunnen volgen en verantwoorden wat er op school op dit gebied plaats vindt.
Samen met de ouders/verzorgers hopen we dit medicatiebeleid vorm te kunnen geven.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)