Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingenzorg

Zorg op maat
Voor onze leerlingen bestaat de mogelijkheid om bij specifieke leerproblemen individuele hulp te krijgen. De klassenleiding en directeur bespreken dit met u. Deskundigen die hierbij betrokken kunnen worden zijn: logopedist, orthopedagoog, speltherapeut, psychodiagnostisch medewerker en maatschappelijk werker.
Binnen de school werken pedagogisch ondersteuners via Zozijn aan Zorg in Onderwijs. Deze ondersteuners worden ingezet via zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb). De financiering hiervan komt uit de gelden van de Jeugdwet/Wlz of zorgverzekering. De pedagogisch ondersteuner stelt in samenwerking met u als ouder een zorgplan op.
Onze school is zo ingericht dat de nodige zorg goed geboden kan worden. Zo zijn er ruime verschoningsruimtes en faciliteiten zoals tilliften.
 
Onderwijsondersteuning
Therapeuten geven onderwijsondersteuning in de groepen. Zij richten zich dan niet op individuele kinderen, maar coachen en adviseren de klassenleiding. De therapeuten komen hiervoor in de groepen.
 
Contact met revalidatieteam
Als u wilt, kunt u contact opnemen met het revalidatieteam. U kunt een dagdeel met uw kind meelopen om zo meer zicht te krijgen op de therapiemomenten in de schooldag. Dit kunt u afstemmen met de revalidatiesecretaresse Tel: 0314 – 36 23 61
 
Ambulante begeleiding
In sommige gevallen kan de leerling doorverwezen worden naar een andere vorm van speciaal onderwijs of naar het regulier onderwijs. Om de overstap naar het regulier onderwijs voor leerlingen met een beperking zo succesvol mogelijk te laten verlopen, kunnen de ouders en de leerling ondersteund worden door de ambulante begeleiding van De Onderwijsspecialisten.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)