Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Tegemoetkomingen

Zorg in onderwijs
Alle kinderen hebben recht op onderwijs, ongeacht de mate van beperking dient elk kind onderwijs te kunnen volgen. Op het moment dat de zorgvraag van de leerling zodanig is, dat het onderwijs niet meer kan worden voldaan, zijn er andere mogelijkheden. De financiering van die extra zorg hangt af van de leeftijd van uw kind en van de zwaarte van de zorgvraag.
Deze financiering kan komen vanuit de Wet langdurige zorg, Jeugdwet of vanuit de zorgverzekering.

Wet Langdurige Zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) is in plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is er voor alle mensen met een beperking die ‘levenslang en levensbreed’ op zorg zijn aangewezen. Het gaat om mensen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24-uurszorg in de nabijheid. De Wlz is ook van toepassing voor de meest kwetsbare jeugdigen tot 18 jaar met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
 
Jeugdwet
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onder de jeugdwet vallen:
- de (licht) verstandelijk gehandicaptenzorg (voor jeugdigen tot 18 jaar),
- de geestelijke gezondheidszorg (tot 18 jaar),
- de huidige provinciale jeugdzorg en
- de huidige AWBZ-begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf tot 18 jaar.
De Jeugdwet is er dus voor alle kinderen en jongeren die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien.
 
Voor zorg in onderwijs kan er begeleiding individueel en/of persoonlijke verzorging afgegeven worden. De gemeente stemt de ondersteuning af met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
 
Zorgverzekering
Verpleging en daarmee samenhangende persoonlijke zorg tijdens het onderwijs valt onder de zorgverzekering. Hierover moet u als ouder zelf afspraken maken met Mariëndael/Zozijn. 

Financieel

:

Help (nieuw venster)